POLITYKA PRYWATNOŚCI

portalu internetowego „boreliozy.pl”


§1 Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z zasobów portalu dostępnego pod adresem www.boreliozy.pl zwanych dalej Użytkownikami.

 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest BCG Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Załomie pod adresem 70-896 Załom, ul. Lubczyńska 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000682341, NIP: 8561863027, REGON: 367508330.

 3. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).

 4. Użytkownik korzystając z usług dostępnych na Portalu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w zakresie przewidzianym w niniejszym dokumencie dla potrzeb świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Zbiory danych osobowych Użytkowników zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 6. Administrator stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 7. Dostęp do danych osobowych Użytkowników posiada Administrator na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.§2 Zakres i cel zbierania danych osobowych


 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji usług dostępnych na Portalu. Administrator może przetwarzać dane Użytkowników w celach marketingowych drogą elektroniczną jedynie za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

 2. Administrator zbiera oraz przetwarza następujące dane Użytkowników:

 1. adres poczty elektronicznej (e-mail),

 2. kod pocztowy.

 1. Administrator oświadcza, iż podanie powyższych danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezbędne do pełnej realizacji usług przez Administratora.§3 Prawa i obowiązki


 1. Administrator ma prawo do przekazania wybranych informacji dotyczących Użytkowników organom władzy bądź osobą trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

 2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz uzupełniania a także prawo do żądania ich usunięcia bądź zaprzestania przetwarzania. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby Administratora lub adres poczty elektronicznej biuro@bcgclinic.pl

 3. Żądanie usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania może skutkować brakiem możliwości realizacji usług przez Administratora.